"Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door YvRe M.T.A. uitdrukkelijk afgewezen.

YvRe M.T.A. biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
YvRe M.T.A. streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. YvRe M.T.A. wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. YvRe M.T.A. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.
Hoewel YvRe M.T.A. alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door YvRe M.T.A. worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over regelgeving of producttechnisch, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van YvRe M.T.A. dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door YvRe M.T.A. onderhouden en YvRe M.T.A. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. YvRe M.T.A. geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij YvRe M.T.A. dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van YvRe M.T.A.. Indien iemand van mening is dat door hier verstrekte informatie of afbeeldingen zijn of haar rechten zijn geschonden kunt u hier melding van maken.

Virussen
YvRe M.T.A. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten."

Privacy:
YvRe M.T.A. is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar site.
Soms zal er om bepaalde persoonsgegevens worden gevraagd. Deze zijn dan noodzakelijk om een door u geplaatste order of verzoek om informatie op een juiste wijze te kunnen verwerken. De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nimmer aan een derde buiten YvRe M.T.A. worden verstrekt. YvRe M.T.A. is wel geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze site: voor welke pagina bestaat bestaat grote belangstelling, aantallen bezoekers, wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren, vanuit welke landen wordt deze site bezocht. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welke type browser deze site wordt benaderd. Het gebruik van deze internet site gebeurd volledig anoniem.

Cookies:
BHVEHBO.NL maakt gebruik van een klein bestand, een cookie. Dit bestandje wordt opgeslagen op uw computer en bevat informatie over door u in de winkelwagen geplaatste artikelen. Hierdoor is het voor u mogelijk zonder een bestelling te plaatsen de site van BHVEHBO.NL te verlaten en op een later moment weer terug te komen en over de inhoud van de reeds door u gevulde winkelwagen te beschikken.