Algemene voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden BHVEHBO.NL:

BHVEHBO.NL is een geregistreerde handelsnaam van YvRe M.T.A (Materialen, Training en Advies). YvRe M.T.A. is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer: 2732854. Wij zijn gevestigd op Het Tolland 7, 2291 VP te Wateringen. Ons BTW nummer is: NL002039909B82

Alle in de internetwinkel vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Wij hanteren een minimaal orderbedrag van € 8,50 exclusief BTW. Indien het orderbedrag lager is dan € 75,00 exclusief BTW, zal het bedrag worden verhoogd met een bijdrage in de verzend- en handelingskosten van € 8,50. Voor leveringen naar België wordt voor de verzendkosten een vast bedrag van € 17,50 excl. BTW gehanteerd. Alle getoonde afbeeldingen zijn ter informatie. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien gekozen wordt om het artikel van een andere dan vermelde fabrikant te leveren zal dit artikel minstens van gelijkwaardige kwaliteit zijn als het door u gekozen artikel. Prijswijzigingen in de internetwinkel kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op ieder moment worden doorgevoerd. De getoonde prijzen zijn alleen geldig als u de bestelling geplaatst is via de internetwinkel van BHVEHBO.NL Ondanks de meeste zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze winkel, is het niet uit te sluiten dat er typefouten zijn gemaakt. Alle vermelde prijzen zijn dus onder voorbehoud. Indien de prijs van het door u bestelde artikel afwijkt van de daadwerkelijke prijs dan zal er voor levering eerst met u contact worden opgenomen.

Bestellingen en beschikbare betaalmethoden:

Als bedrijf, instelling, overheid, stichting of vereniging
Betalingsmethode: op rekening
Deze methode is alleen mogelijk na goedkeuring door YvRe M.T.A. YvRe M.T.A. behoudt zich het recht voor om bijvoorbeeld uittreksels van de inschrijving van de kamer van koophandel aan u te vragen.

Als bedrijf, instelling, overheid, stichting, vereniging of consument
Betalingsmethoden: IDEAL, PayPal (creditcard) of voor België Bancontact. 

Algemeen:

De voor u geldende kosten zijn altijd zichtbaar op uw orderbevestiging, welke u op het door u opgegeven emailadres ontvangt. Voor leveringen welke op rekening geschieden geldt een betalingstermijn van 30 dagen, bij overschrijding hiervan zal eenmalig u hier een herinnering voor worden gezonden, waarna bij het alsnog uitblijven van de betaling de vordering, zonder verdere kennisgeving uit handen zal worden gegeven. Na het uit handen geven wordt de vordering verhoogd met wettelijk toegestane percentages en kosten. Hierbij wordt een minimum van € 40 gehanteerd.

Rente:

In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij gehouden tot vergoeding van een rente van 2% (particulieren) of 8% (bedrijven) over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim. 

Overige kosten:

Alle gerechtelijke kosten die de YvRe M.T.A. moet maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde debiteur. De opdrachtgever dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus ook indien deze boven het door het betreffende Gerecht gehanteerde liquidatietarief uitkomen. De opdrachtgever dient derhalve de rekening van de advocaat en de deurwaarder te voldoen, alsmede alle mogelijke andere gerechtelijke kosten.

Eigendomsvoorbehoud:

Alle geleverde goederen blijven eigendom van YvRe M.T.A. totdat door de afnemer aan alle verplichtingen is voldaan. Het is de afnemer zonder expliciete toestemming niet toegestaan nog niet betaalde goederen te verkopen, verpanden en/of te verhuren.

Korting:

Er kan alleen sprake zijn van enige vorm van korting als dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Indien er sprake is van schriftelijke kortingsafspraken zal bij actie artikelen de meest gunstige worden aangehouden. Er bestaat nooit recht op het meer dan één maal toepassen van korting.

Inkoop voorwaarden afnemer:

Levering geschied op basis van de leveringsvoorwaarden van YvRe M.T.A., eventueel door de afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden zijn nimmer op de levering van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Herroepingsrecht consument (niet van toepassing op B2B verkopen):

U wordt beschouwd als een consument als u uw aankoop niet plaatst vanuit de uitoefening van beroep of bedrijf. U ontvangt bij de levering een factuur waarop alle bedragen inclusief BTW zijn vermeld. U heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst te besluiten een besteld artikel zonder opgave van redenen aan ons te retourneren. Laat dit dan wel even aan ons weten via het contactformulier. Indien u hiertoe besluit dient het retour zenden binnen 14 dagen te gebeuren en de portokosten van de retourzending door u te worden gedragen. Ongefrankeerde zendingen zullen altijd door ons worden geweigerd. Het spreekt voor zich dat het artikel , ongebruikt, ongeopend en in een onbeschadigde staat door ons wordt ontvangen. Het risico van beschadiging tijdens retourzending is geheel voor rekening van de retourzender. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de goederen zal het door u voor de retour gezonden artikelen betaalde bedrag worden teruggestort op de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Speciaal voor u bestelde, geproduceerde producten en producten uit de koopjeshoek zijn uitgesloten van deze regeling.

Voorbehoud:

YvRe M.T.A. behoudt zich het recht voor, om een order zonder opgave van reden niet in behandeling te nemen.

Wateringen, 8 december 2022